Who We Are

iALA is a team of people who understand the need for hope and personal development. This is not a part time commitment to create an environment for personal development within the context of the great outdoors. We don’t promise that the journey is easy but we know it is fun!

iALA is ‘n span mense wat die behoefte aan hoop en persoonlike ontwikkeling verstaan. Dit is nie ‘n deeltydse verbintenis om ‘n omgewing vir persoonlike ontwikkeling binne die konteks van die buitelewe te skep nie. Ons belowe nie dat die reis maklik is nie, maar ons weet dit is lekker!

YEARS ESTABLISHED

STUDENTS LIVES CHANGED

International Academy for Leadership through Adventure
Internasionale Akademie vir Leierskap deur Avontuur

MEET THE TEAM

Our team is a dedicated bunch of people of 4 permanent staff members, external moderators and assessors and a board of directors.

Ons span is ‘n toegewyde groep mense van 4 permanente personeellede, eksterne moderators en assessors en ‘n direksie.

JAN HEENOP | CEO

CELL: 082 455 2875 EMAIL:  jan@iala.co.za

GEORGINE HEENOP | ADMIN

CELL: 082 898 8597 | EMAIL: georgine@iala.co.za

JP CLOETE | MARKETING & SOCIAL MEDIA

CELL: 083 703 6347 EMAIL: jp@iala.co.za

CASSIDY JANSEN | TRAINING

CELL: 063 678 0851 EMAIL: cassidy@iala.co.za

MENTORS FOR STUDENTS

WILLIE GOUWS

Willie Gouws is gebore en getoe in die Karoo se Swartberge. Willie en Griet Gouws het 4 kinders:
Mirjam, Antonie, Pieter en Rut. Gideon en Gabriella is hul tweeling kleinkinders. As predikant in Mosambiek leer hulle Afrika goed ken.

Alles word aangepak vanuit ‘n evangeliese Bybelbeskouing en hulle is lief vir mense en kinders. Afrika in ’n 4×4 is hul passie en soveel so dat hulle regdeur Afrika tot in Israel gereis het. Hulle hou van die natuur en buitelug aktiwiteite soos fietsry, stap en duik, maar ook van reis, kitaar speel, braai en 4×4. Willie sê self;

“Ons dink en bid in Afrikaans, maar is ook Engels, Portugees en Chewa goed magtig”

ENGLISH

Willie Gouws was born and bred in the Karoo’s Swartberge. Willie and Griet Gouws have 4 children: Miriam, Antonie, Pieter and Ruth. Gideon and Gabriella are their twin grandchildren. As a minister in Mozambique, they get to know Africa well.

Everything is approached from an evangelical Bible view and they love people and children. Africa in a 4×4 is their passion and so much so that they have traveled all over Africa to Israel. They love nature and outdoor activities such as cycling, hiking and diving, but also travel, guitar playing,
barbecuing and 4×4. Willie says himself;

“We think and pray in Afrikaans, but are also fluent in English, Portuguese
and Chewa”

GRIET GOUWS

Gebore en grootgeword as sendelingkind in Midde Afrika. Skool en Universteit het haar Stellenbosch toe gebering waar sy B.Sc studeer en ’n onderwys diploma voltooi. Ons het lank as sendelinge in Mosambiek gewerk, asook in die Stilbaai gemeente. Griet is ook gekwalifiseer as ’n FGASA mariene en veldgids. Ek is lief vir die Here en is gelukkig as ek buite in die natuur of in die water kan wees of nuwe plekke kan ontdek. Griet kan studente met Wiskunde en wetenskap ook help.

ENGLISH.

Born and raised as a missionary child in Central Africa. School and University moved her to Stellenbosch where she studied B.Sc and completed a teaching diploma. We worked for a long time as missionaries in Mozambique, as well as in the Stilbaai congregation. Griet is also qualified as a FGASA marine and field guide. I love the Lord and am happy when I can be outside in nature or in the water or discover new places. Griet will be able to help students with Maths and Science.

KITING
Ons gaan aan studente die geleentheid bied in 2021 om te leer kite. Dit is ’n opsionele ekstra, maar studente kan inskakel en leer sweef! Rut het op 10 begin kite in Mosambiek. Sy het begin deelneem aan kompetisies in SA en baie goed presteer. Sy kwalifiseer in 2018 in Dakhla Morokko om op 14 jarige ouderdom Afrika en Suid Afrika te verteenwoordig by die jeug olimpiese spele in Beunos Aires en die wêreldkampioenskappe in Sjina.

ENGLISH.

We are going to offer students the opportunity in 2021 to learn kite. It’s an optional extra, but students can tune in and learn to soar! Ruth started kite at 10 in Mozambique. She started participating in competitions in SA and performed very well. She qualifies in 2018 in Dakhla Morocco to represent Africa and South Africa at the age of 14 at the Youth Olympics in Beunos Aires and the World Championships in China.We will offer kiting as a new optional extra in the iALA Curriculum. Rut & Griet Gouws will help students to start with kiting.

LOUISE BERETTA-VENTER | CATHSSETA AKKREDITASIE/ACCREDITATION

Die pad vorentoe is afstandsonderrig in kombinasie met ervaringsleer. Louise Beretta-Venter is ‘n spesialis op hierdie gebied en sal vanaf 2021 deel van ons span wees. Haar loopbaan het in die HR & Training-omgewing in 1990 in die kitskos-franchise-industrie begin.

Sy studeer menslikehulpbronbestuur, opleiding en ontwikkeling, personeelbestuur, diploma in franchisebestuur en sakebestuur aan verskillende institute (RAU, IPM, Unisa). Deurlopende selfontwikkeling was altyd deel van haar lewensfilosofie – nooit te oud om te leer nie! Sy is ‘n geakkrediteerde SDF, fasiliteerder, assessor, lid van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bestuur (SAIM), menslike hulpbronpraktisyn by die SABPP, sowel as Wes-Kaapse raadslid, en ‘n medewerker van SAPTA.

Uitgebreide kennis van verskillende opleidingsowerhede, SAQA-akkreditasies en betrokkenheid by verskillende SETA-projekte, het haar die ideale fasiliteerder en konsultant gemaak vir projekbestuur- en besigheidsanalise-kontrakte. Sy was betrokke by verskillende afrigtingsprojekte vir afgevaardigdes en studente van LTS Health Learning, Pathcare en die USB.

ENGLISH

The way forward is distance learning in combination with experiential learning. Louise Beretta-Venter is a specialist in this field and will be part of our team from 2021 onwards. Her career started within the HR & Training environment in 1990 in the fast food franchise industry.

She studied Human Resource Management, Training and Development, Personnel Management, Diploma in Franchise Management and Business Management at various institutes (RAU, IPM, Unisa). Ongoing self- development was always part of her life philosophy – Never too old to learn!

She is an accredited SDF, Facilitator, Assessor, Member of South African Institute of Management (SAIM), Human Resource Practitioner with the SABPP as well as Western Cape Board Member, and an Associate with SAPTA. Extensive knowledge of various training authorities, SAQA accreditations and being involved in various SETA projects, made her the ideal facilitator and consultant on project management and business analysis contracts.

She has been involved in various coaching projects for delegates and students from LTS Health Learning, Pathcare and the USB.

Our VALUES

We focus on HOPE as a value to build applause. The qualities of leadership form the backbone of the teamwork principles and a sound sustainable spiritual awareness focuses on Christian values. We will look towards the future with hope!

FOOTPRINTS of the past

The iALA legacy boosts with more than 10 years of full-time training. Our team combines a hundred years of cummulative experiences. Our students work and live from Canada, to Europe, Africa and Australia.

The TOOLBOX

So whats in the TOOLBOX for me? The iALA Adventure and leadership experience enable you to kickstart your future plans. This is a real opportunity for post matric students. We also give the weekend warrior the opportunity to join on some of the expeditions. It will help you with hours of experience in the tourism and adventure industry.

Families and professionals might feel the need for a sabatical and a period of refelction. Our campus offers an ideal breakaway opportunity. Professional medical assistance forms part of this service.

WAARDES

Ons fokus op HOOP as ‘n waarde om karakter te bou. Die eienskappe van VOLHOUBAARHEID word ingeweef in die metodiek en uitkomste van die program. Volhoubaarheid steun op ’n gesonde finansiële model, ’n ekologiese bewustheid asook ’n verantwoordelikheids besef teen oor die groter kosmos waarbinne ons funksioneer. ‘n Gesonde geestelike fokus op Christelike waardes is ononderhandelbaar. Ons sal met hoop na die toekoms kyk!

VOETSPORE uit die verlede.

Die iALA-nalatenskap volg ’n voetpad van meer as tien jaar se voltydse opleiding. Ons span kombineer honderd jaar kummulatiewe ervarings. Ons studente werk en woon in Kanada, Europa, in Afrika en ook in Australië.

Ons STOKVEL.

So, wat is daar in die STOKVEL vir my? Die iALA-avontuur en leierskapservaring stel jou in staat om met toekomsplanne te begin. Dit is die regte geleentheid vir post-matriek studente. Ons gee ook die gebore avonturier die geleentheid om aan ‘n paar ekspedisies deel te neem. Ons sal help om sonder ure se ervaring in die toerisme- en avontuurbedryf, tog goeie Tye in die veld te beleef.

Gesinne en professionele persone voel moontlik die behoefte aan afsondering en ‘n periode van refleksie. Ons kampus bied ‘n ideale wegbreekgeleentheid. Professionele mediese hulp vorm deel van hierdie diens

SECURE YOUR SPOT FOR 2021

   

Gap Year South Africa - International Academy for Leadership through Adventure | Terms & Conditions | Copyright © 2020. iALA. YCIK Digital

Need Help? Chat with us