WEAPON COMPETENCY

The art of successfully handling a weapon is an important skill. iALA offers the ITA modules to future weapon owners for all types of licenses, namely a handgun, bolt action weapons (hunting rifle), the semi-automatic self loading weapon as well as the shotgun.

Die kuns om ’n wapen suksesvol te hanteer is ’n belangrike vaardigheid. iALA bied die ITA modules aan toekomstige wapen eienaars vir alle tipe lisensies, nl Handwapens, grendel aksie wapens (jag geweer), die semi-outomatiese wapen asook die haelgeweer.

The art of successfully handling a weapon is an important skill. iALA offers the ITA modules to future weapon owners for all types of licenses, namely a handgun, bolt action weapons (hunting rifle), the semi-automatic self loading weapon as well as the shotgun. Candidates can obtain their skills, after which the documentation is handed over to the authorities for the skills certificate and then the weapons’ licensing process follows. These processes are only comprehensive because several laws apply when the use of a weapon is involved. The following protocol applies;

 • Candidate makes an appointment and receives their workbook. Date and number of material are recorded.
 • Follow-up visit implies an open book exam and theory as well as practical evaluation that takes place with the intention of obtaining the weapon. The final examination takes place.
 • Students obtain certificates after results are successful and uploaded to the PFTC database.
 • If the candidate does not have a weapon, a weapon can be hired from iALA. The hire of the weapon, ammunition and the instructor’s fee must be budgeted for.
 • Training cannot be completed within an hour or two. You need to book a few hours for the training. Legislation requires thorough training. Without it, we will lose the right to provide training.
 • Send your application to us via email or contact us directly via cellphone @ 082 455 2875

Die kuns om ’n wapen suksesvol te hanteer is ’n belangrike vaardigheid. iALA bied die ITA modules aan toekomstige wapen eienaars vir alle tipe lisensies, nl Handwapens, grendel aksie wapens (jag geweer), die semi-outomatiese wapen asook die haelgeweer. Kandidate kan hul vaardigheid bekom waarna die dokumentasie aan die owerheid oorhandig word vir die vaardigheids sertifikaat en daarna die wapen se lisensiering aan die beurt kom. Hierdie prosesse is maar omvattend want verskeie wette is van toepassing wanneer die gebruik van ‘n wapen ter sprake is. Die volgende protokol is van toepassing;

 • Kandidaat maak ’n afspraak en ontvang hul werksboek. Datum en nommer van materiaal word aangeteken.
 • Opvolg besoek volg asook ‘n oopboek eksamen en teorie asook praktiese evaluering wat plaasvind met die wapen waarvoor aansoek gedoen word.
 • Finale eksaminering vind plaas.
 • Studente verwerf sertifikate nadat resultate suksesvol is en op die PFTC databasis opgelaai is.
 • Indien die kandidaat nie oor ’n wapen beskik nie kan ’n wapen gehuur word by iALA. Daar moet begroot word vir die huur van die wapen, ammunisie asook die instrukteur.
 • Opleiding kan nie binne ’n uur of twee voltooi word nie. U moet ’n paar ure uitboek vir die opleiding. Wetgewing vereis deeglike opleiding. Daarsonder sal ons die reg verloor om opleiding te verskaf.
 • Stuur u aansoek aan ons via e-pos of kontak ons direk via selfoon @ 082 455 2875

   

Gap Year South Africa - International Academy for Leadership through Adventure | Terms & Conditions | Copyright © 2020. iALA. YCIK Digital

Need Help? Chat with us